Hallitus

 

Japin hallituksen jäsenet 2019-2020


Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka on oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja lisäksi vähintään 6 ja enintään 20 varsinaista jäsentä sekä vastaava määrä varajäseniä, joiden on valintahetkellä oltava työmarkkinoiden käytettävissä.

Puheenjohtaja
Suvi-Maarit Ilminen, suvi.ilminen@gmail.com
Ari Harlamow, varapuheenjohtaja,

Sihteeri

Taloudenhoitaja
Ari Harlamow, aharlamow@gmail.com

Jäsenet:
Ari Harlamow, Pirjo Järvi, Jarno Kemiläinen, Erkki Kirjavainen, Tanja Laurila, Ari Pajunen, Pirjo Purmonen, Katja Savolainen, Virve Valkonen

Varajäsenet:
Merja Huilla, Esa Väyrynen, Joni Leppänen

Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta. Valinnat tehdään parillisina vuosina. Hallituksen kokoonpanossa otetaan huomioon eri ammattialojen paikallinen edustavuus.

Hallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun puolet hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii koolle.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet sen muista jäsenistä on läsnä. Hallitus voi niin päättäessään pitää myös puhelin- tai tietoverkkokokouksia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä asettaa jaostoja tai toimintaryhmiä. Näihin hallituksen nimeämiin elimiin voidaan kutsua myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Hallituksen tehtävänä on vastata paikallisjärjestön toiminnasta. Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on muualla sanottu, hallitus:

  • Valmistelee edustajiston kokouksessa käsiteltävät asiat ja panee täytäntöön kokouksen tekemät päätökset.
  • Toimeenpanee yhteisiä ja yhdistyskohtaisia ammattiyhdistystoiminnan kehittämistilaisuuksia.